ALGEMENE
VOORWAARDEN
-

1. Toepassingsgebied

 1. Alle contractuele relaties tussen Training Base Weeze GmbH & Co. Kg (hierna ook “Opdrachtnemer” of “TBW” genoemd) en haar Opdrachtgevers zijn uitsluitend onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht. Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of door Opdrachtgever vertegenwoordigde ondernemingen, publiekrechtelijke rechtspersonen of wettelijke publiekrechtelijke bijzondere fondsen (hierna ook “Opdrachtgever” genoemd) zijn alleen dan op de contractuele relaties van toepassing indien TBW daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 2. TBW bietet insbesondere die Durchführung von Trainings und sonstige TBW biedt in het bijzonder de uitvoering van trainingen en andere evenementen in echte brandscenario’s op zijn trainingsterreinen aan met inbegrip van faciliteiten en gebouwen, het vullen van ademluchtapparatuur, de verzorging tijdens trainingssessies (bijvoorbeeld catering en overnachtingen) en de uitvoering van trainingen en cursussen (“Diensten”).
 3. In geval van de verhuur en andere, in het bijzonder bruikleen van materialen en uitrusting zoals brandbestrijdingsmiddelen, ademhalingsapparatuur, brandbeschermingskledij enz. zijn deze Algemene Voorwaarden en bovendien de bijzondere voorwaarden voor de verhuur of bruikleen van materialen en uitrusting van Opdrachtnemer (Bijlage 1) van toepassing.
 4. Offertes, aanvaarding en andere contractuele verklaringen van TBW geschieden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden alsmede alle wijzigingen van deze overeenkomst, aanvullingen en aanvullende afspraken dienen schriftelijk te geschieden. Er worden geen mondelinge nevenafspraken gemaakt.
 6. In geval van bestaande zakenrelaties zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing indien TBW hier niet opnieuw naar verwijst.

2. Offerte en sluiting van de overeenkomst

 1. Voor zover geen afwijkende aanvaardingstermijn is vermeld, kunnen offertes van TBW voor een periode van 30 dagen na de datum van uitbrengen door Opdrachtgever worden aanvaard. Offertes van TBW zijn vrijblijvend, d.w.z. dat TBW ook gerechtigd is een offerte op elk moment gedurende de aanbiedingsperiode en tot ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende offerte bij TBW of door een andere intentieverklaring van Opdrachtgever uiterlijk bij gebruikmaking van de Dienst. Indien Opdrachtgever een offerte uitbrengt die niet gerelateerd is aan een eerdere offerte van TBW, dan komt de overeenkomst tot stand met de schriftelijke opdrachtbevestiging door TBW, uiterlijk met de uitvoering van de Dienst.
 2. Offertes van TBW kunnen alleen volledig en zonder wijzigingen door Opdrachtgever worden aanvaard. Een slechts gedeeltelijke aanvaarding van een offerte en/of wijziging geldt als een afwijzing, tenzij TBW zich schriftelijk akkoord verklaart.
 3. Voor zover in de offertes van TBW of in een andere schriftelijke verklaring van TBW anders is vermeld, verleent TBW geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de eigenschappen van haar Diensten.

3. Uitvoering van de overeenkomst

TBW zal de overeengekomen Diensten naar beste weten en kunnen verrichten. TBW heeft het recht om de Diensten naar eigen inzicht zelf of met inschakelen van derden uit te voeren. Gedeeltelijke Diensten zijn toegestaan, voor zover zijn zij redelijk zijn voor Opdrachtgever.

4. Opbouw en hierachie binnen de TBW-trainingen

 1. Voor de uitvoering van de trainingen op de trainingsterreinen van TBW is beveiligingspersoneel vereist in het aantal dat door TBW voor het individuele geval wordt vastgesteld. Het veiligheidspersoneel bestaat uit de supervisor en de opgeleide trainers (eventuel ook door Opdrachtgever ter beschikking gesteld, d.w.z. externe) trainers en/of (eventueel ook door Opdrachtgever ter beschikking gesteld, d.w.z. extern) instructeurs (gezamelijk te noemen: uitvoerend personeel). De supervisor leidt het trainingsscenario. Hij is verantwoordelijk voor het beheer en de veiligheid, neemt de definitieve beslissingen betreffende de veiligheid en de organisatie van de trainingen en is het eerste aanspreekpunt voor het uitvoerend personeel van de trainingen. Hij voert de veiligheidsbriefing door en moet door Opdrachtgever voldoende op de hoogte worden gehouden over de deelnemers, alsmede de externe trainers en instructeurs. De supervisor mengt zich niet in training en procedures van eigen en/of niet-TBW trainers, zolang deze volgens de vastgelegde veiligheidsparameters en specificaties van TBW verlopen (organisatorisch trainingsplan).
 2. De trainers of instructeurs worden beschikbaar gesteld door TBW (eigen trainers van TBW) of door Opdrachtgever (externe trainers of instructeurs). Zij moeten altijd ademhalingsapparatuur en de voorgeschreven beschermende kleding van de brandweer dragen.
 3. Opdrachtgever verzekert dat de desbetreffende externe trainer of instructeur vooraf heeft deelgenomen aan een speciale briefing voor externe trainers door eigen trainers van TBW. Opdrachtgever is verantwoordelijk en zorgt ervoor dat zijn eigen trainer en/of instructeur de regels voor externe trainers en instructeurs heeft bevestigd en erkend wanneer hij op Training Base Weeze wordt ingezet.
 4. Voor zover Opdrachtgever een (externe) trainer beschikbaar stelt, is hij verantwoordelijk voor de inhoud van de training en de leerdoelen. De externe trainer kan te allen tijde de training van zijn eigen groep coördineren en controleren, en eveneens ingrijpen – het voornoemde echter alleen binnen de (veiligheidsrelevante) grenzen die vooraf door TBW zijn aangegeven (in het bijzonder binnen de werksinstructies voor het desbetreffende scenario) en binnen de instructies van de supervisor.
 5. Veiligheidsofficieren bij brandweertrainingen alsook toezichthouders op schietbanen en poortwachters bij politie- en militaire trainingen worden door TBW beschikbaar gesteld. Zij rapporteren aan de supervisor.
 6. De training/het evenement kan alleen plaatsvinden wanneer alle voor de geplande training vereiste functies worden vervuld door personen met de vereiste kwalificaties. Alleen dan is TBW verplicht de Diensten te verlenen.

5. Verplichtingen en medewerking van Opdrachtgever, veiligheidsvoorschriften, vuurwapens, munitie, en andere meegebrachte uitrusting, consequenties van niet-naleving

 1. Opdrachtgever is verplicht alle contractueel geregelde noodzakelijke of te goeder trouw verleende medewerking tijdig te verlenen, in het bijzonder alle informatie, documenten en gegevens te verstrekken die voor de uitvoering van de Dienst noodzakelijk zijn. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht alle gegevens
  a. die wettelijk zijn vereist voor de uitvoering de overeenkomst of
  b. waarvan de overdracht contractueel is overeengekomen, of
  c. waarvan Opdrachtgever weet dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of
  die door TBW worden aangevraagd en bij de ontvangst daarvan TBW een gerechtvaardigd belang heeft,
  tijdig aan TBW te verstrekken voor het begin van de Dienst. Tenzij in het contract anders bepaald, dienen alle vereiste gegevens in het bijzonder met betrekking tot vuurwapens, munitie en andere explosieve stoffen uiterlijk binnen vier weken voor het begin van de Dienst schriftelijk aan TBW te worden overhandigd.
  Bij aankomst op de trainingsterreinen dienen de desbetreffende vuurwapens, munitie en andere explosieve stoffen door Opdrachtgever ongevraagd ter beschikking worden gesteld aan de daartoe aangewezen toezichthouders, d.w.z. in het bijzonder het veiligheidspersoneel, de supervisor, de trainers en/of de instructeurs van TBW ter vergelijking met de vooraf overlegde documenten.
 2. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem aan TBW verstrekte gegevens.
 3. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de door Opdrachtnemer aangeboden trainingssessies een hoge mate van lichamelijke en geestelijke gezondheid vereisen van de trainingdeelnemers en hun kennis in de omgang met de persoonlijke beschermingsmiddelen Opdrachtgever dient er zich in het bijzonder van te gewissen dat de door hem aangewezen deelnemers bij het begin van de trainingssessies in een goede gezondheid verkeren om de oefeningen uit te voeren. Hij is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van alle beroepskwalificaties en medische keuringen en/of overige certificaten die wettelijk vereist zijn voor het uitvoeren van de Diensten en/of door TBW worden genoemd als voorwaarde voor het verkrijgen van de Dienst (bijv. certificaten voor ademhalingsbescherming). Opdrachtgever is verplicht om zorgvuldig te controleren of aan de voorwaarden is voldaan voordat hij van de Dienst gebruikmaakt.
 4. Indien TBW of door TBW ingeschakelde derden de Diensten op de locatie van Opdrachtgever uitvoeren of op een door Opdrachtgever bepaalde locatie, dan is Opdrachtgever op eigen kosten verantwoordelijk voor een afdoende accommodatie voor de medewerkers van TBW of de derden en geschikte omstandigheden voor de uitvoering van de Dienst.
 5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle deelnemers zich houden aan de instructies van de medewerkers van TBW, die ter naleving van de veiligheidsvoorschriften en ter voorkoming van gevaren voor personen en goederen dienen.
 6. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat indien hij zelf een trainer of instructeur ter beschikking stelt, deze trainer of instructeur over de vereiste vakbekwaamheid en de vereiste certificaten beschikt, in een gezonde conditie verkeert om de training te leiden en de training “Train the Trainer” bij TBW heeft gevolgd.
 7. Voor het begin van de training/het evenement wordt door een supervisor van TBW een gedetailleerde veiligheidsbriefing gegeven aan alle deelnemers en eventuele externe trainers of instructeurs. De veiligheidsbriefing geeft informatie over mogelijke gevaren en hoe deze te voorkomen (voor, tijdens en na de oefeningen, alsook over algemene gevaren op het gehele terrein). Bovendien wordt elke deelnemer en, indien van toepassing de externe trainer of instructeur, geinformeerd over de gedragscode in geval van noodsituaties. Deelnemers, en indien van toepassing, externe trainers of instructeurs, die niet deelnemen aan de veiligheidsbriefing of die niet met hun handtekening bevestigen dat zij daaraan hebben deelgenomen en de inhoud van de veiligheidsbriefing en het noodplan hebben begrepen, mogen niet aan de training/het evenement deelnemen. Daardoor ontstaan geen vorderingen tegenover TBW. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de gedragsregels van de veiligheidsbriefing en het noodplan door alle deelnemers en externe trainers of instructeurs te allen tijde worden nageleefd.
 8. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat elke externe trainer die wordt ingezet, bekend is met het door Opdrachtnemer verstrekte “Draaiboek” met inbegrip van actie- en veiligheidsinstructies en dat hij zich aan de inhoud houdt.
 9. Indien Opdrachtgever zelf persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals ademhalingsapparatuur, beschermende kleding enz.), vuurwapens en andere materialen en uitrusting (hierna: meegebrachte uitrusting) meebrengt, dan gelden de volgende bepalingen:
  - Alleen uitrustingen mogen worden meegebracht, die aan de huidige stand van de techniek en de toepasselijke beschermingsvoorschriften voldoen, die vrij zijn van gebreken en regelmatig overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden onderhouden of indien wettelijke voorschriften niet van toepassing zijn, regelmatig worden onderhouden.
  - Vuurwapens, munitie of andere explosieve stoffen mogen alleen worden gebruikt in het kader van de wettelijke voorschriften en in de mate van de aan TBW verleende vergunningen (bijv. volgens Duitse federale wet inzake immissiecontrole (BImSchG), die voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever bekend zullen worden gemaakt.
  - Het gebruik van scherpe munitie is op het gehele terrein van TBW ten strengste verboden. Alle deelnemers mogen alleen blanks gebruiken.
 10. Opdrachtgever is verplicht er op eigen kosten voor te zorgen dat wapens en munitie overeenkomstig alle wettelijke voorschriften worden opgeslagen en bewaakt en dat het vereiste personeel beschikbaar is. De benodigde voorzieningen (wapenkasten enz.) worden niet door TBW ter beschikking gesteld, maar dienen door Opdrachtgever te worden meegebracht. Opdrachtgever neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat misbruik van wapens of munitie door derden wordt uitgesloten.
 11. Opdrachtgever is verplicht de meegebrachte uitrusting met inbegrip van de meegebrachte munitie voor het begin van de Dienst zorgvuldig te controleren op de naleving van alle wettelijke en contractuele voorschriften alsmede op de geschiktheid voor het beoogde gebruik en de functionaliteit. TBW heeft te allen tijde het recht om inspecties en steekproeven uit te voeren. Deze inspectierechten ontslaan Opdrachtgever echter niet van zijn verantwoordelijkheid voor de meegebrachte uitrusting.
 12. Indien TBW kennelijke veiligheidsgebreken constateert aan de meegebrachte uitrusting, die de veiligheid van de deelnemers of derden in gevaar brengen kan TBW naar haar redelijk oordeel, de training met onmiddellijke ingang staken en de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen wegens gegronde redenen. In dit geval dient de vergoeding te worden betaald in een passende omvang, waarbij rekening wordt gehouden met de door TBW tot dan toe verleende Diensten en gemaakte kosten.
 13. Indien Opdrachtgever zijn medewerkingshandeling niet of niet tijdig verricht, bijvoorbeeld indien gegevens of certificaten ontbreken of onjuiste informatie wordt verstrekt, en/of indien Opdrachtgever in strijd handelt met veiligheidsvoorschriften en/of andere Verplichtingen (hierna afzonderlijk of gezamenlijk aan te duiden als “Verplichtingen”), is TBW gerechtigd om de uitvoering van de in de overeenkomst genoemde Diensten te weigeren totdat Opdrachtgever aan zijn Verplichting heeft voldaan. Voorts is TBW gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever zijn Verplichting niet binnen een door TBW gestelde redelijke termijn nakomt. De vaststelling van een termijn is in de gevallen van § 323 lid 2 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) niet vereist. In dit geval dient de vergoeding in passende mate te worden betaald. TBW is tevens gerechtigd naar eigen goeddunken de overeenkomst slechts gedeeltelijk te ontbinden en/of afzonderlijke deelnemers uit te sluiten van de Diensten. Voorts is TBW gerechtigd van Opdrachtgever vergoeding te verlangen van alle schade en bijkomende kosten die het gevolg zijn van de schending van de Verplichtingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient TBW te vrijwaren van alle daaruit voortvloeiende vorderingen van derden. Bijkomende kosten als gevolg van eigen Diensten van TBW worden in rekening gebracht volgens respectieve geldende tarieven van TBW.

6. PRIJZEN

 1. Die in een offerte van TBW genoemde prijzen zijn in Euro’s, exclusief de wettelijk geldende btw of soortgelijke belastingen en heffingen, alsmede kosten die in het kader van de overeenkomst later ontstaan (bijv. administratiekosten), tenzij in de offerte anders is vermeld.
 2. De vergoeding voor de door TBW verrichte Diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. In geval van onvoorzienbare kostenstijgingen, bijv. als gevolg van prijsverhogingen van leveranciers en onderaannemers (inkoop- en cateringprijzen, overnachtingskosten), stijging van transportkosten, verzekeringspremies, loonkosten als gevolg van CAO’s, belastingen, sociale premies, douanerechten en soortgelijke kosten, valutaschommelingen, is TBW gerechtigd de prijsverhoging aan Opdrachtgever door te berekenen. De prijsverhoging mag alleen aan Opdrachtgever worden doorberekend voor zover dit niet tot een winststijging leidt voor TBW. Indien de prijsverhoging meer dan 15% van de totale prijs bedraagt, heeft Opdrachtgever recht op buitengewone opzegging van de overeenkomst. De opzegging dient onverwijld schriftelijk te geschieden.
 3. Voorts is TBW gerechtigd de prijs voor Diensten aan te passen indien de prijs is vastgesteld op basis van misleidende, onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever.

7. Betaling, wanbetaling, verrekening

 1. Facturen zijn onmiddellijk na ontvangst opeisbaar en dienen binnen 14 dagen zonder aftrek te worden voldaan.
 2. TBW is gerechtigd redelijke vooruitbetalingen of zekerheden te verlangen. Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die twijfel doen ontstaan over de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, dan is TBW gerechtigd de Diensten afhankelijk te stellen van zekerheden of vooruitbetaling.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat een aanmaning nodig is. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, worden alle overige vorderingen van TBW uit de zakelijke relatie onmiddellijk opeisbaar.
 4. Het recht op verrekening en het recht van retentie komen beide partijen slechts toe indien de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of aanvaard zijn.

8. Inspectie van meegebrachte uitrusting, kennisgeving van gebreken, vorderingen in verband met gebreken

 1. Opdrachtgever dient TBW onverwijld na ontdekking van eventuele gebreken met betrekking tot de voorbereiding van de training op de dag van de training te informeren. Deze gebreken dienen achteraf door Opdrachtgever opnieuw schriftelijk bij TBW te worden ingediend. Eventuele gebreken betreffende de uitvoering van de Diensten door TBW dienen door Opdrachtgever terstond na ontdekking, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na uitvoering van de betreffende Dienst, schriftelijk aan TBW te worden gemeld.
 2. n geval van gebreken geldt het volgende: in alle gevallen, ook bij Diensten uit hoofde van een huurovereenkomst, moet TBW als eerste het recht op nakoming achteraf worden verleend. Opdrachtgever komt slechts verdere rechten toe, waaronder vermindering, indien TBW het gebrek niet binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn heeft verholpen.
 3. De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken en vorderingen van Opdrachtgever wegens contractuele plichtsverzuimen bedraagt één jaar. Dit geldt niet voor vorderingen wegens letsel aan leven, gezondheid, lichaam, vorderingen op grond van de wet op de productaansprakelijkheid alsmede voor schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid. Deze verjaren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

9. Annulering door Opdrachtgever

 1. Tenzij anders overeengekomen, heeft Opdrachtgever een eenzijdig recht om de overeenkomst te annuleren nadat deze is gesloten. Elke annulering (opzegging/ontbrekend gebruik of andere annulering) dient schriftelijk te geschieden.
 2. In geval van annulering is TBW gerechtigd om de volgende vergoeding (hierna “Annuleringskosten”) te verlangen:

  a. Kosten voor trainingen en terbeschikkingstelling van het terrein:

  • 90% van de respectieve vergoeding, tenzij een andere Opdrachtgever wordt gevonden voor de periode, in welk geval de andere inkomsten dienen te worden gecrediteerd.


  b. Hotel:

  • Annulering tot drie maanden voor begin van het evenement: geen annuleringskosten.
  • Annulering minder dan 3 maanden tot 2 maanden voor begin van het evenement: 25% van de respectieve vergoeding.
  • Annulering minder dan 2 maanden tot 1 maand voor begin van het evenement: 50% van de respectieve vergoeding.
  • Annulering minder dan 1 maand tot 10 werkdagen voor begin van het evenement: 75% van de respectieve vergoeding.
  • Annulering van minder dan 10 werkdage voor begin van het evenement: 90% van de respectieve vergoeding.

   

  c. Catering

  • Annulering meer dan 1 maand voor begin van het evenement: geen annuleringskosten.
  • Annulering minder dan 1 maand tot 10 werkdagen voor begin van het evenement: 35% van de respectieve vergoeding.
  • Annulering van minder dan 10 werkdagen tot 2 werkdagen voor begin van het evenement: 60% van de totale prijs.
  • Annulering van minder dan 2 werkdagen voor begin van het evenement: 90% van de respectieve vergoeding.

   

  1. Opdrachtgever is gerechtigd te bewijzen dat er daadwerkelijk een geringere schade of geen schade is geleden.
  2. Eventuele door Opdrachtgever betaalde voorschotten die betrekking hebben op de geannuleerde overeenkomst, worden terugbetaald na aftrek van de annuleringskosten.
  3. Het volgende geldt voor verminderingen van het aantal deelnemers: Zo ver vergoedingscomponenten worden berekend op basis van het aantal deelnemers (bijv. hotelkosten, catering) (deelnemerafhankelijke vergoeding), is er sprake van een gedeeltelijke annulering en gelden de bovengenoemde annuleringskosten. In dit geval heeft het annuleringspercentage betrekking tot een deelnemerafhankelijke vergoeding die aan de geannuleerde deelnemers kan worden toegerekend. Voor zover de vergoeding onafhankelijk van het specifieke aantal deelnemers wordt berekend (bijv. evenementen op het terrein) (deelnemeronafhankelijke vergoeding), heeft de vermindering van het aantal deelnemers geen invloed op de te betalen vergoeding. De niet-deelnemersafhankelijke vergoeding wordt volledig uitbetaald, ongeacht het tijdstip van annulering en ongeacht de vermindering van het aantal deelnemers.
  4. Voor verhogingen van het aantal deelnemers is de toestemming van TBW vereist. In geval van goedkeuring wordt het daadwerkelijke aantal deelnemers in rekening gebracht.
  5. Het recht van Opdrachtgever de overeenkomst om gegronde redenen te annuleren, blijft onverlet.

10. Annulering door TBW

 1. TBW is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de annulering ten minste drie maanden voor begin van het evenement geschiedt (ontvangst door Opdrachtgever). Annulering kan schriftelijk of in tekstvorm geschieden.
 2. Het recht op buitengewone opzegging om gegronde redenen blijft onverlet. Buiten de gevallen die uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn geregeld, wordt een goede reden geacht aanwezig te zijn, bijvoorbeeld indien:
  a. Opdrachtgever een overeengekomen voorschot of een overeenkomstig Artikel 7.2 gevorderde vooruitbetaling ook niet binnen een door TBW gestelde redelijke betalingstermijn betaalt of
  b. er sprake is van een ernstige inbreuk op de Verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften) of
  c. in geval van ander plichtsverzuim door Opdrachtgever waarbij hij zijn Verplichtingen ondanks schriftelijke waarschuwing niet binnen 20 dagen nakomt, of
 3. Alle andere rechten van TBW blijven onverlet door haar bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden.

11. Aansprakelijkheid van TBW

 1. De aansprakelijkheid van TBW voor schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, is als volgt beperkt.
 2. TBW is niet aansprakelijk voor schade die berust op eenvoudige nalatigheid van TBW, zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten. Dit geldt niet voor zover het een schending van wezenlijke contractuele Verplichtingen betreft. Het gaat in het bijzonder om de terbeschikkingstelling van de trainingsterreinen, de uitvoering van de trainingen en de trainingsessies alsook de accommodatie en catering van trainingssessies. Indien TBW aansprakelijk is wegens eenvoudige nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en contracttypische schade.
 3. De aansprakelijkheid van TBW is in het bijzonder beperkt voor schade, die berust op een veronachtzaming van de veiligheidsbriefing, de instructies van het personeel van TBW, deze Algemene Voorwaarden of of op het feit dat Opdrachtgever gebruikmaakt van een trainingsfaciliteit buiten de overeengekomen trainingsdienst.
 4. De voornoemde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden niet voor schade aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van opzettelijke of grof nalatige schending van wettelijke rechten, voor zover TBW een garantie op zich heeft genomen of TBW aansprakelijk is volgens de wet op de productaansprakelijkheid.
 5. Die aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen gelden ook ten gunste van de organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende agenten van TBW.

12. Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is onbeperkt aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van plichtsverzuim door Opdrachtgever, de door hem aangemelde deelnemers, trainers of instructeurs of derden uit zijn omgeving, in het bijzonder voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de hier opgesomde of aangehaalde veiligheidsvoorschriften, de veiligheidsbriefing, van veronachtzaming van instructies of bevelen van het personeel van TBW alsmede door overtreding van de voorschriften met betrekking tot meegebrachte of ter beschikking gestelde uitrusting of het gebruik daarvan.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor plichtsverzuim door de van hem aangemelde deelnemers, trainers of instructeurs of derden uit zijn omgeving.
 3. Opdrachtgever vrijwaart TBW tegen alle vorderingen van derden, indien de vordering jegens TBW is gebaseerd op gedragingen die hun oorsprong vinden in de omgeving van Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever aan TBW informatiedragers, elektronische bestanden en/of software beschikbaar heeft gesteld, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en beschadigingen.
 5. Indien Opdrachtgever buiten de overeengekomen trainingsdienst gebruikmaakt van een trainingsfaciliteit van TBW, dan geschiedt dit gebruik uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens TBW voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik onder zijn eigen verantwoordelijkheid en vrijwaart TBW van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit vorderingen van derden.

13. Overmacht en soortgelijke gevallen

 1. Beide Partijen hebben het recht zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van hun Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of aanzienlijk wordt bemoeilijkt door onvoorzienbare, onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet te wijten zijn aan hun schuld, zoals blikseminslag, overstromingen, uitzonderlijk extreme weersomstandigheden, brand, oorlog, epidemieën, terroristische handelingen, handelingen van plaatselijke of nationale autoriteiten of andere bevoegde autoriteiten, geplande en ongeplande stakingen. Indien de belemmering van tijdelijke duur is, worden de uitvoeringstermijnen verlengd of worden de uitvoeringsdata uitgesteld met de verwachte duur van het bestaan van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode.
 2. De getroffen overeenkomstsluitende partij dient de andere overeenkomstsluitende partij onverwijld in kennis te stellen van de redenen van verhindering en van de verwachte duur.
 3. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft elke partij het recht de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door schriftelijke opzegging te beëindigen.

14. Verzekeringen

 1. Opdrachtgever zal alle vereiste verzekeringen afsluiten ter dekking van zijn werknemers en andere zaken die verband houden met de door of op de trainingsterreinen van Opdrachtnemer gegeven trainingen zoals een bedrijfsongevallenverzekering.
 2. TBW sluit met betrekking tot de door haar verzorgde training een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, die de in Artikel 11 bedoelde aansprakelijkheid afdekt, voor zover dit mogelijk en redelijk is.

15. Geheimhouding / niet-werving / contractuele boete

 1. Partijen verbinden zich ertoe binnen drie jaar na de datum van uitvoering alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, niet aan derden bekend te maken. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of uit de omstandigheden. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsgeheimen.
 2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst noch direct noch indirect, permanent of tijdelijk werknemers van Opdrachtnemer (of van ondernemingen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst) in zijn eigen belang of in het belang van derden werven.
 3. Voor elke inbreuk op Artikel 15.1 alsmede Artikel 15.2 verbindt Opdrachtgever zich ertoe een contractuele boete te betalen die door Opdrachtnemer wordt bepaald en in geval van betwisting door de bevoegde gewone rechtbank wordt beoordeeld.
 4. In geval van voortdurende inbreuken wordt de contractuele boete verbeurd voor elke maand van inbreuk of een deel daarvan. Andere vorderingen van Opdrachtnemer, in het bijzonder tot het doen staken van inbreuken en tot schadevergoeding, blijven onverlet.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze afkomstig zijn van Opdrachtnemer, hulppersonen van Opdrachtnemer of toeleveranciers van Opdrachtnemer, die door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst worden gebruikt of die rusten op werk dat door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld, blijven eigendom van Opdrachtnemer of van de rechthebbende. Opdrachtgever verwerft hierop geen enkel recht, in het bijzonder geen gebruiksrecht.
 2. Alle door Opdrachtnemer beschikbaar te stellen werken en materialen, zoals lesmateriaal in welke vorm dan ook, zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaandgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaargemaakt of ter kennisneming aan derden worden doorgegeven, hetzij voor interne hetzij voor externe doeleinden, in welke vorm dan ook.
 3. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan foto’s, films en/of video-opnamen van de trainingen of trainingsfaciliteiten te maken, publiekelijk toegankelijk te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

17. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen voortvloeiende uit, en verband houdende met, deze Algemene Voorwaarden of een met TBW gesloten overeenkomst is de vestigingsplaats van TBW de bevoegde rechter, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

18. Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op met TBW gesloten overeenkomsten, deze Algemene Voorwaarden en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen onder uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

19. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden mogen door Opdrachtnemer eenzijdig worden gewijzigd indien zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare wijzigingen voordoen of hiaten in de voorwaarden aan het licht komen en daardoor de verhouding tussen tegenprestatie en prestatie aanzienlijk wordt verstoord of indien een wijziging van de hoogste rechterlijke uitspraken of wettelijke voorwaarden een wijziging of aanpassing van de Algemene Voorwaarden vereist. De aanpassing van de voorwaarden is in voorkomend geval slechts een reactie op de gewijzigde omstandigheden en komt niet in de plaats van andere voorwaarden.
  Opdrachtnemer stelt de nieuwe versie aan Opdrachtgever ter beschikking en attendeert op de wijzigingen. e nieuwe versie wordt jegens Opdrachtgever van kracht en de contractuele relatie wordt met deze nieuwe versie voortgezet indien Opdrachtgever niet binnen vier weken na ontvangst van de nieuwe versie bezwaar aantekent. n geval van bezwaar hebben partijen een buitengewoon recht van opzegging. TBW informeert Opdrachtgever over de gevolgen van het niet maken van bezwaar.
 2. Voor zover een contractuele overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden hiaten in de regelingen bevatten, worden deze rechtsgeldige regelingen geacht te zijn overeengekomen ter opvulling van deze hiaten die Partijen overenkomstig de doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze Algemene Voorwaarden zouden zijn overeengekomen, indien zij van de hiaat in de regeling op de hoogte zouden zijn geweest.

ANNEX 1

ijzondere voorwaarden voor de verhuur of bruikleen van materialen en uitrusting van Opdrachtnemer

 1. Die aan Opdrachtgever verhuurde of in bruikleen gegeven materialen en uitrusting (in bruikleen gegeven uitrusting) zoals brandblusmiddelen, brandbeveiligingspakken, ademhalingsapparatuur, brandweervoertuigen enz. mogen uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de trainingen of het overeengekomen doel.
 2. Bij de overdracht van de in bruikleen gegeven uitrusting dient een overdrachtsprotocol te worden opgesteld dat door beide partijen wordt ondertekend. Het overdrachtsprotocol dient een lijst te bevatten van de in bruikleen gegeven uitrusting met inbegrip van toebehoren.
 3. TBW controleert regelmatig de in bruikleen gegeven uitrusting, op de functionele doelmatigheid met inachtneming van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Eventuele gebreken die op het tijdstip van de overdracht bestaan, dienen in het overdrachtsprotocol te worden vermeld. Opdrachtgever is verplicht de in bruikleen gegeven uitrusting zoveel mogelijk te controleren en eventuele zichtbare gebreken te melden (bijv. dichtigheidscontrole van de ademhalingsaansluiting, controle van de bedrijfsdruk van de cilinder, restdrukwaarschuwing, dichtheid van de hoge druk, enz.). Deze moeten in het overdrachtsprotocol worden opgenomen. In het geval van schade die niet in het overdrachtsprotocol is opgenomen, wordt ervan uitgegaan dat de schade niet aanwezig was bij de overdracht van de uitrusting. De aansprakelijkheid van TBW voor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bestaande gebreken wordt beheerst door Artikel 11 van de Algemene Voorwaarden.
 4. De huurrelatie begint op de dag waarop de in bruikleen gegeven uitrusting de Opdrachtgever tegen ondertekening een ontvangstbewijs door TBW ter beschikking wordt gesteld.
 5. De huurrelatie eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. Opdrachtgever is verplicht de in bruikleen gegeven uitrusting bij beëindiging van de huurovereenkomst stipt aan TBW te retourneren. Indien Opdrachtgever de in bruikleen gegeven uitrusting te laat retourneert, dient Opdrachtgever TBW daarvan onverwijld in kennis te stellen. Eventuele vorderingen op schadevergoeding en wettelijke rechten blijven voorbehouden. De retournering dient te geschieden tegen ondertekening van een door TBW opgestelde en aan TBW af te geven kwitantie. De in bruikleen gegeven uitrusting dient bij retournering in een onberispelijke (in het bijzonder vrij van gebreken), gereinigde en operationele staat te verkeren. Bij de retournering wordt de in bruikleen gegeven uitrusting gecontroleerd en wordt een verslag van deze controle door beide partijen ondertekend.
 6. Opdrachtgever garandeert dat de desbetreffende gebruiker bekend is met het gebruik van de in bruikleen gegeven uitrusting en dat de in bruikleen gegeven uitrusting tijdens de huurperiode door bekwame gebruikers en overeenkomstig de door TBW beschikbaar gestelde of meegedeelde gebruiksaanwijzingen/instructies op de juiste en zorgvuldige wijze zullen worden behandeld. Bovendien garandeert Opdrachtgever de in bruikleen gegeven uitrusting zorgvuldig op te bergen en te beschermen tegen verlies, diefstal en beschadiging. Opdrachtgever is verplicht de bij de desbetreffende uitrusting behorende gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en deze op te volgen. Voorts is Opdrachtgever verplicht de overeengekomen huurprijs in overeenstemming met de overeenkomst te betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de uitrusting te onderverhuren. De in bruikleen gegeven uitrusting mag slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van TBW aan derden ter beschikking worden gesteld.
 7. De kosten voor verbruiksgoederen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurovereenkomst verwijtbaar door hem, zijn werknemers en de deelnemers, externe trainers en instructeurs wordt toegebracht aan de in bruikleen gegeven uitrusting. Uitgezonderd hiervan zijn normale tekenen van slijtage. In geval van beschadiging en/of van geheel of gedeeltelijk verlies van de in bruikleen gegeven uitrusting is Opdrachtgever verplicht TBW hiervan onverwijld in kennis te stellen. Voor zover Opdrachtgever verantwoordelijk is, draagt hij in het bijzonder de noodzakelijke reparatiekosten voor de beschadigde in bruikleen gegeven uitrusting of de kosten voor de vervanging ervan. Indien na retournering van de in bruikleen gegeven uitrusting een reparatie noodzakelijk is, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.
 9. m geval van volledig verlies of voledige vernieling van de ter beschikking gestelde uitrusting in het bezit van Opdrachtgever door welke oorzaak dan ook, is TBW gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de in bruikleen gegeven uitrusting met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever. Het recht van TBW om de overeenkomst te beëindigen laat de overige rechten van TBW onverlet. Bovendien is Opdrachtgever in voornoemd geval aan TBW een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd, die als volgt wordt berekend:
  a. de som van de nog verschuldigde huur voor de resterende looptijd van de huur, vermeerderd met de
  b. resterende boekwaarde van het voorwerp volgens de balans van TBW op het tijdstip van het verlies van de in bruikleen gegeven uitrusting.
 10. Elk transport en/of verzending van en naar het magazijn van TBW is voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de in bruikleen gegeven uitrusting (voor zijn rekening) te verzekeren tijdens het transportsen de duur van de huurrelatie. De verzekeringspolis dient TBW als (mede)verzekerde te vermelden. Opdrachtgever dient TBW een kopie van de verzekeringspolis te verstrekken.
 11. De in bruikleen gegeven uitrusting blijft te allen tijde eigendom van TBW. Toegang door derden tot eigendommen van TBW dient onverwijld aan TBW te worden gemeld en TBW dient bij de verdediging te worden ondersteund.
 12. Voor het overige zijn de Algemene Voorwaarden van TBW aanvullend van toepassing.

OVER ONS

De Training Base Weeze staat voor een multidisciplinaire opleidingscampus. Met een totale oppervlakte van meer dan 60 ha is het grootste Training en opleidingscentrum in zijn soort in Europa.

CONTACT

Training Base Weeze GmbH & Co. KG
Flughafen-Ring 16, 47652 Weeze, Duitsland
T + 49 2837 665 630
F + 49 2837 665 631
E info@tb-weeze.com

VOLG ONS

© Copyright 2022 | All rights are reserved